Rozdzia? I - Postanowienia Ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków - ?OLIBORSKA JEDYNKA, zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowoln?, trwa?a, samorz?dn? i niezarobkow? organizacj? dzia?ajaca na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1989 roku Prawo 0 stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zm.) i ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 roku o systemie o?wiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz na mocy niniejszego statutu.

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowo?? prawna.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.
3. Stowarzyszenie mo?e u?ywa? odznak i piecz?ci zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

§ 3

Siedzib? Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 4

Stowarzyszenie mo?e prowadzi? dzia?alno?? na ca?ym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym równie? na terenie I Liceum Ogólnokszta?cacego im.Boles?awa Limanowskiego w Warszawie, zwanego w dalszej cz??ci statutu "Szko?a".

§ 5

Stowarzyszenie tworzy si? na czas nieokre?lony.

§ 6

Stowarzyszenie mo?e by? cz?onkiem innych organizacji krajowych i mi?dzynarodowych na warunkach okre?lonych w ich statutach, je?eli nie jest to sprzeczne z prawem, a w szczególno?ci nie narusza zobowiaz? wynikajacych z umów mi?dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest strona

§ 7

1. Podstawa dzia?alno?ci Stowarzyszenia jest solidarna praca spo?eczna wszystkich cz?onków, zmierzajaca do pe?nego urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie do realizacji swoich ceiów mo?e zatrudnia? pracowników w ramach stosunku pracy.
3. Stowarzyszenie mo?e równie? realizowa? swoje cele w drodze umów cywilnoprawnych.Rozdzia? II - Cele i sposoby dzia?ania Stowarzyszenia

§8

Celem Stowarzyszenia jest:
1 ) zachowanie, wzbogacanie oraz promowanie tradycji i warto?ci wychowawczych I Liceum Ogólnokszta?cacego im.Boles?awa Limanowskiego w Warszawie wywodzacych si? ze szkó? poprzedniczek - przedwojennego Gimnazjum im.Boles?awa Limanowskiego po wojnie przekszta?conego w Pa?stwowa Szko?? Ogólnokszta?caca Stopnia Podstawowego i Ogólnokszta?cacego Towarzystwa Przyjació? Dzieci nr 1; warto?ci te oparte sa przede wszystkim na: postawie patriotycznej, tolerancji, nieustannym dochodzeniu prawdy i poszerzaniu horyzontów wiedzy, uczciwo?ci i honorze, poszanowaniu i zrozumieniu drugiego cz?owieka, ofiarnym dzia?aniu spo?ecznym,
2) promowanie Szko?y w ?rodowisku ?oliborskim, warszawskim i ogólnopolskim,
3) wspomaganie i rozszerzanie dzia?alno?ci wychowawczej i dydaktycznej Szko?y,
4) wspomaganie Szko?y w dzia?aniach zmierzajacych do poprawiania warunków lokalowych,
5) wspomaganie Szko?y w pozyskiwaniu pomocy dydaktycznych,
6) u?atwianie nawiazywania i pomoc w utrzymywaniu wi?zi kole?e?skich.

§9

Stowarzyszenie mo?e realizowa? swoje cele poprzez:
1) organizowanie klubów ?rodowiskowych, w szczególno?ci: naukowców, twórców i dziennikarzy,
2) organizowanie klubów rocznikowych,
3) organizowanie kó? zainteresowa?,
4) poszukiwanie sponsorów mogacych wesprze? dzia?ania Stowarzyszenia,
5) udzielanie pomocy materialnej potrzebujacym uczniom Szko?y,
6) dzia?alno?? samopomocowa w?ród cz?onków Stowarzyszenia,
7) organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów i innych imprez,
8) dzia?alno?? wydawnicza,
9) ?cis?e wspó?dzia?anie z organami Szko?y,
10) wspó?dzia?anie z w?adzami, instytucjami oraz organizacjami pokrewnymi, stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
11) wypowiadanie si? w sprawach public?znych zwiazanych z dzia?alno?cia Stowarzyszenia.

§ 10

1. Stowarzyszenie nie mo?e prowadzi? dzia?alno?ci gospodarczej, chyba ?e Walne Zebranie Cz?onków Stowarzyszenia postanowi inaczej.
2. Dochody z ewentualnej dzia?alno?ci gospodarczej Stowarzyszenia musza by? przeznaczone na dzia?alno?? statutowa i nie moga by? przeznaczone do podzia?u mi?dzy cz?onków.Rozdzia? III - Cz?onkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiazki

§ 11

1. Cz?onkiem Stowarzyszenia mo?e by? osoba fizyczna posiadajaca obywatelstwo polskie, majaca pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Cz?onkiem stowarzyszenia mo?e by? równie? cudzoziemiec nie majacy miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Ma?oletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczona zdolno?? do czynno?ci prawnych, mo?e nale?e? do stowarzyszenia bez prawa czynnego udzia?u w Walnych Zebraniach Cz?onków oraz biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia.
4. Osoba prawna mo?e by? jedynie cz?onkiem wspierajacym Stowarzyszenie.

§ 12

Cz?onkowie Stowarzyszenia dziela si? na:
1) cz?onków zwyczajnych
2) cz?onków honorowych
3) cz?onków wspierajacych

§ 13

1. Cz?onkiem zwyczajnym mo?e by? osoba zwiazana w jakikolwiek z etosem szko?y, akceptujaca cele statutowe Stowarzyszenia, a w szczególno?ci:
1) absolwent
2) wychowanek
3) ucze?, który przekroczy? szesnasty rok ?ycia
4) rodzice i opiekunowie osób wymienionych w pkt 1-3, w tym przypadku ograniczenia zawarte w pkt 3 nie odnosza si? do rodziców i opiekunów uczniów
5) obecni lub byli pracownicy Szko?y
6) byli pracownicy poprzedniczek Szko?y wymienionych w § 8 pkt 1.
2. Cz?onkiem honorowym mo?e by? osoba fizyczna, która w sposób szczególny zas?u?y?a si? dla Szko?y lub wnios?a znaczacy wk?ad w rozwój Stowarzyszenia.
3. Cz?onkiem wspierajacym mo?e by? osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana dzia?alno?cia Stowarzyszenia, która zadeklarowa?a na jego rzecz pomoc finansowa lub rzeczowa. Osoba prawna dzia?a w stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
4. Cz?onków zwyczajnych oraz cz?onków wspierajacych przyjmuje si? w drodze uchwa?y Zarzadu, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godno?ci cz?onka honorowego nast?puje przez Walne Zebranie Cz?onków, na wniosek Zarzadu.

§ 14

1. Cz?onkowie zwyczajni maja prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do w?adz Stowarzyszenia, poza wyjatkiem okre?lionym w § 11 ust. 3
2) czynnego uczestniczenia w dzia?alno?ci Stowarzyszenia
3) zg?aszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Stowarzyszenia
4) noszenia odznaki organizacyjnej
5) zaskar?ania do Walnego Zebrania Cz?onków uchwa? Zarzadu Stowarzyszenia o skre?leniu z listy cz?onków lub orzecze? Sadu Kole?e?skiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia
2. Cz?onkowie zwyczajni sa zobowiazani do:
1) uczestnictwa w pracach i w realizacji celów Stowarzyszenia
2) przestrzegania postanowie? statutu, regulaminów i uchwa? w?adz Stowarzyszenia
3) regularnego op?acania sk?adki oraz spe?niania innych ?wiadcze? na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu.

§ 15

1. Cz?onkowie wspierajacy i honorowi, z wyjatkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadaja prawa okre?lone w § 14 ust. 1 pkt 2-5
2. Cz?onkowie wspierajacy i honorowi moga bra? udzia? - z g?osem doradczym - w Walnym Zebraniu Cz?onków Stowarzyszenia.
3. Cz?onek wspierajacy obowiazany jest do regularnego wywiazywania si? z deklarowanych ?wiadcze? oraz przestrzegania w okre?lonym zakresie statutu, regulaminów i uchwa? w?adz Stowarzyszenia
4. Z op?acania sk?adki cz?onkowskieg i wpisowego zwolnieni sa:
1) cz?onkowie honorowi
2) cz?onkowie zwyczajni okre?leni w § 13 ust. 1 pkt 3.

§ 16

1. Cz?onkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynale?no?ci do Stowarzyszenia, zg?oszonej na pi?mie Zarzadowi, po uprzednim uregulowaniu sk?adek cz?onkowskich i innych zobowiaza?
2) ?mierci cz?onka Stowarzyszenia
3) utraty osobowo?ci prawnej przez cz?onka wspierajacego
4) pozbawienia praw publicznych cz?onka Stowarzyszenia wynikajacego z prawomocnego przeczenia sadu powszechnego.
5) skre?lenia z listy cz?onków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z op?ata sk?adek cz?onkowskich lub innych zobowiaza? przez okres przekraczajacy 12 miesi?cy.
6) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sadu Kole?e?skiego, w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad statutu, nieprzestrzegania postanowie?, uchwa? i regulaminów.
7) pozbawienia cz?onkowstwa honorowego w przypadku ra?acego dzia?ania na szkod? Stowarzyszenia.
2. W przypadkach pkre?lonych w ust. 1 pkt 1-4 Zarzad podejmuje uchwa?? stwierdzajaca ustanie cz?onkowstwa.
3. W przypadku okre?lonym w ust. 1 pkt 5 Zarzad mo?e podja? uchwa?? o skre?leniu z listy cz?onków Stowarzyszenia.
4. W przypadku okre?lonym w ust. 1 pkt 6 orzeka Sad Kole?e?ski.
5. W przypadku okre?lonym w ust. 1 pkt 7 orzeka Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia po wys?uchaniu opinii Sadu Kole?e?skiego. Podj?ta uchwa?a, w tym przedmiocie jest ostateczna.
6. W przypadkach okre?lonych w ust. 1 pkt 5-7 organ orzekajacy w danej sprawie obowiazany jest zawiadomi? cz?onka o prowadzonym post?powaniu, umo?liwi? mu wypowiedzenie si? w sprawie, przes?a? zapad?e rozstrzygni?cie wskazujac na mo?liwo?? odwo?ania si? w terminie 14 dni od jego otrzymania.
7. Od podj?tych uchwa? w przypadkach okre?lonych w ust. 1 pkt 1-4 moga by? uchylone orzez organ, który je wyda? je?li zainteresowany udowodni, ?e nie zaistnia?y przes?anki na podstawie których je wydano. Uchwa?y takiej nie mo?na uchyli? po roku od jej podj?cia.
9. Do osób, którym odmówiono prawa cz?onkostwa, przepisy § 16 stosuje si? odpowiednio.Rozdzia? IV - W?adze Stowarzyszenia

§ 17

1. W?adzami Stowarzyszenia sa:
1) Walne Zebranie Cz?onków,
2) Zarzad,
3) Komisa Rewizyjna,
4) Sad Kole?e?ski.
2. W przypadku, gdy liczba cz?onków Stowarzyszenia przekroczy pi??set osób posiadajacych czynne prawo wyborcze, Walne Zebranie Cz?onków zostaje zastapione Walnym Zebraniem Delegatów. Mandat delegata trwa do czasu nowch wyborów.
3. Szczegó?owy tryb wyboru delegatów okre?li regulamin uchwalony przez Walne Cz?onków.

§18

1. Kadencja wszystkich w?adz Stowarzyszenia trwa pi?? lat, a ich wybór odbywa si? w g?osowaniu tajnym, bezwzgl?dna wi?kszo?cia g?osów osób uczestniczacych w g?osowaniu. Wybór nast?puje spo?ród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Cz?onkowie wybrani do w?adz Stowarzyszenia moga t? sama funkcj? pe?ni? nie d?u?ej ni? przez dwie kadencje.
3. Uchwa?y w?adz Stowarzyszenia, je?li statut nie stanowi inaczej, podejmowane sa w g?osowaniu jawnym, zwyk?a wi?kszo?cia g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy ogólnej liczby uprawnionych cz?onków. Zebrani moga zdecydowa? o g?osowaniu tajnym. .

§19

W przypadku ustapienia, wykluczenia lub ?mieci cz?onka w?adz Stowarzyszenia w trakcie kaden?ji, sk?ad osobowy w?adz uzupe?niany jest poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Oddzia? 1 - Walne Zebranie Cz?onków

§ 20

1. Walne Zebranie Cz?onków jest najwy?sza w?adza Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Cz?onków biora udzia?:
1 ) z g?osem stanowiacym - cz?onkowie zwyczajni, z wyjatkiem cz?onków o których mowa w § 11 ust. 3,
2) z g?osem doradczym:
a) cz?onkowie honorowi,
b) cz?onkowie wspierajacy.
3. O miejscu, terminie i porzadku obrad Zarzad powiadamia cz?onków co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Je?li statut nie stanowi inaczej uchwa?y Walnego Zebrania Cz?onków zapadaja zwyk?a wi?kszo?cia g?osów przy obecno?ci:
1 ) w pierwszym terminie - liczby cz?onków okre?lonej w § 18 ust.3,
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut pó?niej po up?ywie pierwszego terminu - bez wzgl?du na liczb? osób uprawnionych do g?osowania.

§21

2. Walne Zebranie Cz?onków mo?e by? zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Cz?onków zwo?uje si? raz w roku, sprawozdawczo wyborcze w terminie co najmniej na miesiac przed up?ywem kadencji w?adz okre?lonych w § 18 ust.1.
4. Walne Zebranie Cz?onków obraduje wed?ug uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5.Obradami kieruje Przewodniczacy Walnego Zebrania Cz?onków z pomoca sekretarza.
6. Cz?onek ust?pujacych w?adz nie mo?e kierowa? obradami Walnego Zebrania Cz?onków.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków mo?e odbywa? si? w ka?dym czasie.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków zwo?uje Zarzad:
1) z w?asnej inicjatywy,
2) na ?adanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane ?adanie co najmniej 150 cz?onków zwyczajnych Stowarzyszenia lub co najmniej 20% wszystkich cz?onków zwyczajnych Stowarzyszenia.
9. W przypadkach okre?lonych w ust. 7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno by? zwo?ane nie pó?niej ni? w ciagu 30 dni od daty przedstawienia stosownego wniosku Zarzadowi. W tym przypadku termin okre?lony w § 20 ust. 3 ulega skróceniu do 14 dni.
10. Nadzwyczajne Walne Zebranie mo?e obradowa? wy?acznie nad sprawami, dla których zosta?o zwo?ane.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania nale?y w szczególno?ci:
1 ) okre?lenie g?ównych kierunków dzia?ania i celów Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie regulaminów w?adz Stowarzyszenia,
4) uchwalanie bud?etu,
5) wybór i odwo?ywanie Prezesa oraz cz?onków w?adz Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda? w?adz Stowarzyszenia,
7) ustalanie wysoko?ci sk?adek cz?onkowskich, op?at wpisowych oraz innych ?wiadcze?,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zg?aszanych przez cz?onków Stowarzyszenia lub jego w?adze,
9) rozpatrywanie odwo?a? w sprawach cz?onkowskich, od uchwa? Zarzadu oraz orzecze? Sadu Kole?e?skiego,
10) podejmowanie uchwa? o przynale?no?ci do innych organizacji,
11 ) nadawanie i pozbawianie godno?ci cz?onka honorowego,
12) podejmowanie uchwa? w sprawie rozporzadzania majatkiem Stowarzyszenia,
13) podejmowanie uchwa? w sprawie rozpocz?cia dzia?alno?ci gospodarczej przez Stowarzyszenie,
14) podejmowanie uchwa? w innych sprawach wniesionych pod obrady,
15) powo?ywanie komisji lub zespo?ów do za?atwiania okre?lonych spraw,
16) podejmowanie uchwa?y o rozwiazaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majatku.

Oddzia? 2 - Zarzad

§ 23

1. Zarzad kieruje ca?okszta?tem dzia?alno?ci Stowarzyszenia, zgodnie z uchwa?ami Walnego Zebrania Cz?onków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnatrz i ponosi odpowiedzialno?? przed Walnym Zebraniem Cz?onków.
2. Zarzad sk?ada si? z 3 do 10 cz?onków, w tym Prezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarzadu.
4. Zasady dzia?ania Zarzadu okre?la regulamin uchwalany przez Zarzad.
5. Posiedzenia Zarzadu odbywaja si? w miar? potrzeb, nie rzadziej ni? raz na kwarta?.
6. Zarzad do prowadzenia spraw Stowarzyszenia mo?e tworzy? biuro i zawiera? umowy na zasadach okre?lonych w § 7.

§ 24

Zarzad obowiazany jest zarzadza? majatkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spe?nia? swoje obowiazki z nale?yta staranno?cia wymagana w obrocie gospodarczym, przy ?cis?ym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowie? statutu, regulaminów i uchwa? powzi?tych przez Walne Zebranie Cz?onków.

§ 25

1. Do sk?adania o?wiadcze? woli w zakresie praw i obowiazków majatkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiaza? w jego imieniu wymagane jest wspó?dzia?anie dwóch cz?onków Zarzadu - w tym Prezesa.
2. Dla wa?no?ci innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upowa?nionego cz?onka Zarzadu.
3. Zarzad Stowarzyszenia mo?e udzieli? - osobie sprawujacej funkcj? kierownicza biura - pe?nomocnictwa ogólnego, obejmujacego umocowanie do prowadzenia zwyk?ego zarzadu w imieniu Stowarzyszenia.

§ 26

Do zakresu dzia?ania Zarzadu, nate?y w szczególno?ci:
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwa? Walnego Zebrania Cz?onków,
2) okre?lanie szczegó?owych kierunków dzia?ania,
3) ustalanie bud?etu i preliminarzy,
4) sprawowanie zarzadu nad majatkiem Stowarzyszenia,
5) uchwalanie regulaminów przewidzianych statutem,
6) podejmowanie uchwa? w sprawie nabycia lub zbycia majatku nieruchomego i ruchomego,
7) powo?ywanie komisji, zespo?ów, kó? oraz okre?lanie ich zada?,
8) zwo?ywanie Walnego Zebrania Cz?onków,
9) organizowanie i prowad?enie dzia?alno?ci gospodarczej, je?li tak postanowi Walne Zebranie Cz?onków,
10) podejmowanie uchwa? w sprawach cz?onkowskich i prowadzenie dokumentacji cz?onkowskiej,
11 ) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godno?ci cz?onka honorowego Stowarzyszenia,
12) opracowywanie i sk?adanie sprawozda? ze swojej dzia?alno?ci na Walnym Zebraniu Cz?onków,
13) wyst?powanie z inicjatywa uchwa?odawcza oraz opracowywanie projektów uchwa? i regulaminów.

Oddzia? 3 - Komisja Rewizyjna

§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest jedna z w?adz Stowarzyszenia powo?ana do sprawowania kontroli nad jego dzia?alno?cia.
2. Komisja Rewizyjna sk?ada si? z 3 do 5 cz?onków, w tym przewodniczacego, jego zast?pcy oraz sekretarza.

§ 28

Do zakresu dzia?ania Komisji Rewizyjnej nale?y:
1) kontrolowanie dzia?alno?ci Stowarzyszenia, w szczególno?ci dzia?alno?ci finansowej,
2) wyst?powanie do Zarzadu z wnioskami o przeprowadzenie kontroli i lustracji,
3) prawo ?adania zwo?ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz?onków w razie stwierdzenia niewywiazywania si? przez Zarzad z jego statutowych obowiazków, a tak?e prawo ?adania zwo?ania zebrania Zarzadu,
4) zwo?anie Walnego Zebrania Cz?onków, w razie niezwo?ania go przez Zarzad w terminie lub w trybie ustalonym statutem,
5) sk?adanie na Walnym Zebraniu Cz?onków wniosków o udzielenie lub odmow? udzielenia absolutorium Zarzadowi bad? w stosunku do ka?dego cz?onka Zarzadu oddzielnie,
6) sk?adanie sprawozda? ze swej dzia?alno?ci na Walnym Zebraniu Cz?onków.

§ 29

2. Przewodniczacy i delegowani cz?onkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo bra? udzia?, z g?osem doradczym, w posiedzeniach Zarzadu.
3. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej nie moga pe?ni? innych funkcji we w?adzach Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna dzia?a na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 30

W przypadkach okre?lonych w § 28 pkt 3:
1) do zwo?ania Walnego Zebrania Cz?onków stosuje si? odpowiednio § 21 ust. 8, z tym ?e powiadomienia o Walnym Zebraniu wysy?a Komisja Rewizyjna,
2) posiedzenie Zarzadu powinno by? zwo?ane nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od daty zg?oszenia ?adania.

Oddzia? 4 - Sad Kole?e?ski

§31

1. Sad Kole?e?ski sk?ada si? z 3 do 5 cz?onków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybieraja ze swego grona przewodniczacego, wiceprzewodniczacego i sekretarza.
2. Cz?onkowie Sadu Kole?e?skiego nie moga pe?ni? funkcji w innych w?adzach Stowarzyszenia.

§ 32

1. Sad Kole?e?ski orzeka w sk?adzie trzyosobowym.
2. Zespo?owi rozpoznajacemu sprawy przewodniczy przewodniczacy Sadu lub jego zast?pca.
3. Post?powanie przed Sadem Kole?e?skim toczy si? na zasadzie równo?ci stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a tak?e odwo?ania si? do Walnego Zebrania Cz?onków.
4. Podstaw? wydania orzeczenia mo?e stanowi? ca?okszta?t okoliczno?ci ujawnionych w post?powaniu przed Sadem Kole?e?skim.
5. Rozstrzygni?cia Sadu Kole?e?skiego wydawane sa w formie orzecze? z uzasadnieniem.

§ 33

Do zakresu dzia?ania Sadu Kole?e?skiego nale?y:
1) rozpoznawanie spraw zwiazanych z naruszeniem przez cz?onków postanowie? statutu.
2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomi?dzy cz?onkami, a w?adzami Stowarzyszenia,
3) sk?adanie sprawozda? ze swojej dzia?alno?ci na Walnym Zebraniu Cz?onków, 4) orzekanie w kwestiach zgodno?ci wewn?trznych przepisów.

§ 34

Cz?onek Stowarzyszenia nie mo?e by? ukarany po up?ywie trzech lat od powzi?cia wiadomo?ci o dopuszczeniu si? przez niego naruszenia statutu lub uchwa? w?adz Stowarzyszenia.

§ 35

Sad Kole?e?ski mo?e nak?ada? nast?pujace kary organizacyjne:
1) upomnienie,
2) nagan?,
3) zawieszenie w prawach cz?onkowskich na okres do 4 lat,
4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 36

Szczegó?owy tryb i zasady dzia?ania Sadu Kole?e?skiego okre?la regulamin uchwalony przez ten Sad.Rozdzia? V - Majatek i fundusze Stowarzyszenia

§ 37

1. W sk?ad majatku Stowarzyszenia moga wchodzi?:
1 ) nieruchomo?ci,
2) ruchomo?ci,
3) fundusze,
4) inne prawa majatkowe.
3. Majatek Stowarzyszenia mo?e by? przeznaczony wy?acznie do realizacji celów statutowych.

§ 38

?ród?ami powstania majatku Stowarzyszenia moga by?, w szczególno?ci:
1 ) op?aty wpisowe i sk?adki cz?onkowskie,
2) dochody z nieruchomo?ci, ruchomo?ci stanowiacych w?asno?ci lub b?dacych w posiadaniu Stowarzyszenia,
3) dochody z innych praw przys?ugujacych Stowarzyszeniu,
4) darowizny, zapisy oraz spadki,
5) dotacje,
6) wp?ywy z ofiarno?ci pubticznej,
7) po?ytki p?ynace z posiadanych praw,
8) inne wp?ywy z dzia?alno?ci statutowej.

§ 39

Stowarzyszenie mo?e tworzy? spó?ki i fundacje oraz przyst?powa? do ju? istniejacych i korzysta? z osiaganych dochodów z przeznaczeniem na dzia?alno?? statutowa.

§ 40

1. Dla wa?no?ci o?wiadcze? woli, w przedmiocie praw i obowiazków majatkowych Stowarzyszenia wymagane sa podpisy dwóch cz?onków Zarzadu - w tym Prezesa.
2. Dla . wa?no?ci innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upowa?niónego cz?onka Zarzadu.Rozdzia? VI - Zmiany statutu i rozwiazanie Stowarzyszenia

§41

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podj?cie uchwa?y o rozwiazaniu . Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Cz?onków wymaga kwalifikowanej wi?kszo?ci 2/3 g?osów, przy obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków uprawnionych do g?osowania.
2. Podejmujac uchwa?? o rozwiazaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Cz?onków okre?la sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majatku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczacych rozwiazania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, maja odpowiedni_e zastosowanie przepisy rozdzia?u 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 ze zm.).Rozdzia? VII -Przepisy przej?ciowe


§ 42

Statut oraz jego zmiany wchodza w ?ycie najwcze?niej w dniu uprawomocnienia si?postanowienia sadu rejestrowego w przedmiotowym zakresie.
 


Uwagi

Niniejszy statut przyj?to w drodze uchwaty na Zebraniu Zalo?ycielskim Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków ­ ?OLIBORSKA JEDYNKA w dniu 25 pa?dziernika 2000 roku. Statut stanowi za?acznik nr 3 do protokó?u z Zebrania Za?o?ycielskiego.
Dokument sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach. Jeden egzemplarz do celów sadowych, drugi egzemplarz dla Stowarzyszenia.


Protokolanta zebrania - El?bieta Barbara Kwiatkowska

Przewodniczacy Zebrania - Aleksander Pawe? Mazurek
 


Login:
Hasło:
 

 

EFS

Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe oraz dwie czytelnie multimedialne sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w latach 2005 i 2007